tel 0242 511 10 11 0 530 528 81 48     mail karatepe_burhan@hotmail.com
l Galeri
s